-Προσευχές

Προσευχή όταν πηγαίνουμε για την εργασία μας.

 

προσευχή εργασία
»Τά διαβήματά μου κατέθυνον, Κύριε, κατά τό λόγιόν σου και μή κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία.
Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν έν ή πορεύσομαι, ότι προς σέ ήρα τήν ψυχήν μου.»

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης