-Γέροντες της εποχής μας -Προσευχές

Προσευχή όταν θυμιάζουμε στο σπίτι.

θυμιατό

»Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου ώς θυμίαμα ενώπιόν σου έπαρσις τών χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου, Κύριε.
Θυμίαμα Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ό Θέος ήμών, είς οσμήν ευωδίας πνευματικής, ό προσδεξάμενος εις τό υπερουράνιόν Σου Θυσιαστήριον, άντικατάπεμψον ημίν τήν χάριν τού Παναγίου Σου Πνεύματος.»

(»Γέροντες της εποχής μας»)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης