-Προσευχές

Προσευχή όταν πίνουμε Αγιασμό.

Αγιασμός
»Κύριε, ποίησον αύτό και δι’ έμέ «Αφθαρσίας πηγήν, άγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν όλέθριον, ταίς εναντίαις δυνάμεσιν απρόσιτον, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένον».»

(»Γέροντες της εποχής μας»)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης