-Γέροντες της εποχής μας -Προφητείες

Ο Αντίχριστος.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης 19

– Γέροντα, πέστε μας κάτι για τον Αντίχριστο.

– Ας πούμε μια φορά γιά τον Χριστό… Όσο μπο­ρούμε νά είμαστε κοντά στον Χριστό. Αν είμα­στε με τον Χριστό, τον Αντίχριστο θά φοβηθούμε; Μήπως το αντίχριστο πνεύμα δεν υπάρχει τώρα; Το κακό ούτως ή άλλως το κάνει το αντίχριστο πνεύμα. Και αν γεννηθή και ένα αντίχριστο τέρας και κάνη μερικά μπανταλά, θά γελοιοποιηθή στο τέλος. Θά συμβούν όμως γε­γονότα πολλά. Ίσως προλάβετε νά ζήσετε και εσείς πολ­λά άπό τά σημεία πού γράφει ή Αποκάλυψη. Σιγά-σιγά αρκετά αρχίζουν νά βγαίνουν. Φωνάζω ό ταλαίπωρος πριν άπό πόσα χρόνια! Είναι φοβερή, εξωφρενική ή κα­τάσταση! Ή παλαβομάρα έχει ξεπεράσει τά όρια. Ήρθε ή αποστασία και μένει τώρα νά ερθη «ό υιός της απώλει­ας» Θά γίνη τρελλοκομείο. Μέσα στην άναμπουμπούλα πού θά έπικρατη, θά ξεσηκωθη κάθε κράτος νά κάνη ό, τι του λέει ό λογισμός. Ό Θεός νά βάλη το χέρι Του, τά συμφέροντα των μεγάλων να είναι τέτοια, πού να μας βοη­θήσουν. Κάθε λίγο θα ακούμε κάτι καινούργιο. Θα βλέ­πουμε νά γίνωνται τά πιο απίθανα, τα πιο παράλογα πράγ­ματα. Μόνον πού τά γεγονότα θα περνάνε τάκα-τάκα.

Οικουμενισμός, κοινή αγορά, ένα κράτος μεγάλο, μια θρησκεία στά μέτρα τους. Αυτά είναι σχέδια διαβόλων. Οί Σιωνιστές ετοιμάζουν κάποιον γιά Μεσσία. Γι’ αυτούς ό Μεσσίας είναι βασιλιάς, δηλαδή θά κυβέρνηση εδώ στην γη. Οί Ίεχωβάδες καί αυτοί αποβλέπουν σε έναν βασιλιά επί­γειο. Θά παρουσιάσουν οί Σιωνιστές έναν, καί οί Ίεχωβά­δες θά τον δεχθούν. Θά πουν «αυτός είναι». Θά γίνη μεγά­λη σύγχυση. Μέσα στην σύγχυση αυτή όλοι θά ζητούν έναν Μεσσία, γιά νά τους σώση. Καί τότε θά παρουσιάσουν κά­ποιον πού θά πή: «Έγώ είμαι ό Ίμάμης, εγώ είμαι ό πέμπτος Βούδδας, έγώ είμαι ό Χριστός πού περιμένουν οί Χρι­στιανοί, έγώ είμαι αυτός πού περιμένουν οί Ίεχωβάδες, έγώ είμαι ό Μεσσίας τών Εβραίων». Πέντε «έγώ» θά έχη!…

Ό Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν λέη στην πρώτη επι­στολή «Παιδία, … οτι ό αντίχριστος έρχεται, καί νυν αντί­χριστοι πολλοί γεγόνασιν…», δεν εννοεί οτι καί ό ανα­μενόμενος Αντίχριστος θά είναι σάν τους διώκτες Μαξιμιανούς καί Διοκλητιανούς, άλλα οτι ό Αντίχριστος θά είναι ό αναμενόμενος κατά κάποιον τρόπο ενσαρκω­μένος διάβολος, πού θά παρουσιασθή στον ισραηλιτικό λαό ως Μεσσίας καί θά πλανήση τον κόσμο. Έρχονται δύσκολα χρόνια· θά έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Θά έχουν μεγάλο διωγμό οί Χριστιανοί. Καί βλέπεις, οί άνθρωποι ούτε  καν καταλαβαίνουν οτι ζούμε στά σημεία τών καιρών, οτι προχωρεί το σφράγισμα. Είναι σάν νά μή συμβαίνη τίποτε. Γι’ αυτό λέει ή Γραφή οτι θά πλανηθούν καί οί εκλεκτοί. Όσοι δεν θά έχουν καλή διάθεση, δέν θά φωτισθούν καί θα πλανηθούν στα χρόνια της αποστασίας. Γιατί, όποιος δεν έχει την θεία Χάρη, δεν έχει πνευμα­τική διαύγεια, όπως καί ό διάβολος.

– Πιστεύουν, Γέροντα, οι Σιωνιστές τα περί Αντί­χριστου;

– Αυτοί θέλουν να κυβερνήσουν όλον τον κόσμο. Χρη­σιμοποιούν για νά πετύχουν τον σκοπό τους τήν μαγεία καί τον σατανισμό. Τήν σατανολατρία τήν βλέπουν σαν μια δύναμη, πού θα τους βοηθήση στα σχέδια τους. Πάνε δηλαδή νά κυβερνήσουν τον κόσμο με σατανική δύναμη. Τον Θεό δεν Τόν βάζουν στον λογαριασμό τους. Θα ευλο­γηθούν όμως έτσι από τόν Θεό; Μέσα από αυτό ό Θεός θά βγάλη πολλά καλά. Οι άλλες σατανικές θεωρίες κρά­τησαν τουλάχιστον εβδομήντα χρόνια αυτοί ούτε επτά χρόνια δεν θά κρατήσουν.

– Γέροντα, όταν ακούω γιά τόν Αντίχριστο, νιώθω έναν φόβο μέσα μου.

– Τί φοβάσαι; Πιο φοβερός θά είναι από τόν διάβολο; Αυτός είναι άνθρωπος. ‘Εδώ ή Αγία Μαρίνα έδερνε τόν διάβολο καί ή Αγία Ίουστίνα τόσους δαίμονες διέλυσε. Στό κάτω-κάτω εμείς δέν ήρθαμε νά βολευτούμε σ’ αυτόν τόν κόσμο.

(ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Β’ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης