-Γέροντες της εποχής μας

Διόρθωση πλανεμένου.

– Γέροντα, τί βοηθάει νά συνέλθη ένας πού έχει πλανεμένες ιδέες;
– Νά συναισθανθώ τά χάλια του, νά μήν πιστεύει καθόλου στον λογισμό του, νά
εξομολογείται στόν πνευματικό όλους τούς λογισμούς του καί νά κάνη υπακοή σέ ό, τι τού
λέει ό πνευματικός. Νά ζητά συνέχεια τό έλεος τού Θεού, γιά νά έρθη πάλι ή θεία Χάρις.
Δηλαδή χρειάζεται νά ταπεινωθή, γιά νά συνέλθη καί νά σωθώ.

Καί βλέπεις, τά κρίματα, οί βουλές, τού Θεού είναι άβυσσος. Πά πά πά…, ή αγάπη Του
δέν έχει όρια! Κάποιος ερχόταν συχνά εκεί στο Καλύβι καί είχε όλο πλανεμένες ιδέες. Τόσα
τού έλεγα, τίποτε δέν άκουγε. Όλα τά έπαιρνε ανάποδα. Όταν έβγαινε άπό τό Άγιον Όρος,
έκανε κηρύγματα καί έκανε πολύ κακό. Έλεγε ότι έπαιρνε εντολές άπό μένα καί μπέρδευε
τούς ανθρώπους. Ακόμη καί κάτι βιβλία πού τού είχα δώσει κάποτε ευλογία, τά παρουσίαζε
καί αυτά, γιά νά πιστεύουν οί άνθρωποι ότι μέ συμβουλευόταν. Μιά φορά, ένώ έλεγε
διάφορα, γιά μιά στιγμή τόν εγκατέλειψε τελείως ή θεία Χάρις καί άρχισε νά βρίζη πολύ
άσχημα τόν Χριστό καί τήν Παναγία, οπότε ό κόσμος προβληματίσθηκε καί σκόρπισε.
Ύστερα τόν πήραν μέ τήν κλούβα καί τόν έκλεισαν στο ψυχιατρείο. Βλέπετε μέχρι πού
φθάνει ή αγάπη τού Θεού! Νά άφήνη νά βλασφημήται τό όνομα Του, άρκεί νά βοηθηθούν,
νά γλυτώσουν τά πλάσματα Του!
– Γέροντα, άν ένας πλανεμένος καταλάβη τήν πλάνη του καί μετανοιώση, θά
μετανοιώσουν καί οί οπαδοί του;
– Αν έχη πραγματική μετάνοια, πρέπει νά ταπεινωθή καί νά τούς πή ότι έσφαλε καί νά
προσπαθήση νά τούς έπαναφέρη στόν σωστό δρόμο. Αν όμως αποκαλυφθούν οί πλάνες
κάποιου πλανεμένου καί ό ίδιος παραμένη στήν πλάνη, τότε χρειάζεται νά διαφωτισθούν
μέ τρόπο οί οπαδοί του. Επειδή μερικοί πλανεμένοι φθάνουν νά δρουν μέσα στήν
Εκκλησία, υπάρχει φόβος, άν οί οπαδοί τους μάθουν ξαφνικά ότι όσα τούς έλεγαν ήταν
πλάνες, νά σκανδαλισθούν καί νά ξερριζωθοϋν καί άπό τήν Εκκλησία.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης