-Γέροντες της εποχής μας

Άγιος Παΐσιος: Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός

Οί  Ινδοί,   ενώ  είναι  έξυπνος  λαός,   ενώ  έχουν  μεταφυσικές  ανησυχίες  καί  πολλή καρδιά, ασχολούνται μέ τήν δήθεν φιλοσοφία, μέ πλάνες καί μέ μαγείες. Τούς Ευρωπαίους τούς αλωνίζουν μέ  τις θεωρίες τους. Καί βλέπεις, οί αρχηγοί  τους είναι σαν  ταύροι καί οί άλλοι εκεί στις Ινδίες πεθαίνουν άπό τήν πείνα! Έρχονται κι εδώ στήν Ελλάδα καί ξεγελούν τόν κόσμο μέ τήν νιρβάνα, τήν τεμπελιά, τις μετεμψυχώσεις… Χρησιμοποιούν έν τω μεταξύ
στά βιβλία τους καί κομμάτια άπό τήν Αγία Γραφή, άπό τήν Φιλοκαλία, άπό τούς Πατέρες, καί έτσι προσελκύουν τόν κόσμο. Παλιά, πού νά πιστέψουν οί Όρθόδοξοι τις ίνδουϊστικές θεωρίες!  Τώρα, πώς νά  τό  πή  κανείς,   καί μερικοί  σωστοί άνθρωποι υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες καί δίνουν τού κόσμου τά χρήματα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ό Ινδουισμός.
– Υπάρχουν, Γέροντα, Ινδοί πού είναι Όρθόδοξοι Χριστιανοί;
– Πολύ λίγοι. Είχαν μείνει μερικοί άπό τήν Εκκλησία πού είχε ιδρύσει εκεί ό Απόστολος Θωμάς, άλλά εγκαταλείφθηκαν. Άλλοι έγιναν Καθολικοί, άλλοι Προτεστάντες. Σήμερα εκεί οί Όρθόδοξοι είναι μετρημένοι.
Αυτά  πού  παρουσιάζουν  ως  θαύματα  οί  άλλες  θρησκείες  ή  οί  παραθρησκείες  δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τά θαύματα τής δικής μας θρησκείας. Ό Χριστός ζητάει άπό μάς τό φιλότιμο. Δέν θέλει νά Τόν αγαπάμε, επειδή είναι παντοδύναμος. Άν ήθελε, μπορούσε νά κάνη κάποιο θαύμα καί νά πιστέψη αμέσως όλος ό κόσμος. Μέ αυτόν όμως τον τρόπο θά δέσμευε  τήν  ελευθερία  του  ανθρώπου.  Γι'  αυτό  λέει:  ­Μακάριοι  οί μή ίδόντες  καί πιστενσαντες.
Ή Όρθοδοξία έχει τό θαύμα καί τήν θεία Χάρη. Ό Ινδουισμός έχει τήν μαγεία καί τήν φιλοσοφία.  Αντικαθιστά  τό θαύμα μέ  τήν  μαγεία  καί  τήν  θεία Χάρη  μέ  τήν  φιλοσοφία.  Ό διάβολος  δίνει  στους  γκουρού,   στους  μάγους  κ.λπ.  δυνάμεις,   επειδή  του  δίνουν δικαιώματα.  Έτσι  μπορούν  νά  κάνουν  κάτι  δήθεν  θαύματα,   καί  ό  άλλος  πού  τούς  βλέπει τούς θαυμάζει.
Άπό τήν στιγμή πού βλέπει κάποιος ότι αυτός πού κάνει αυτά τά ψευτοθαύματα δέν συγγενεύει  καθόλου  μέ  τόν  Χριστό,   πρέπει  νά  καταλάβη  ότι  όσα  κάνει  είναι  απάτη  του διαβόλου,   πού  δέν  ξέρει  νά  λέη  ποτέ  αλήθεια  αλλά  όλο  ψέματα  καί  νά  ξεγελάη  τά πλάσματα  του Θεού.  Όσοι  έχουν  καλή  διάθεση,   όταν  προηγουμένως  έχουν  γνωρίσει  λίγο τήν  Όρθοδοξία,   προβληματίζονται,   γιατί βλέπουν ότι  ή  ζωή  τών μάγων δέν  είναι καθαρή,
είναι μπερδεμένη, ένώ στήν Όρθοδοξία βρίσκουν ζωή καθαρή καί ανωτερότητα. Βρίσκουν ανθρώπους πού έχουν αγιότητα καί κάνουν αληθινά θαύματα.
Στήν Όρθοδοξία ή καλωσύνη είναι τό ξεχείλισμα της αγάπης του ανθρώπου προς τόν θεό  καί  προς  τόν  πλησίον.  Όλες  οί  άλλες  καλωσύνες  πού  γίνονται  άπό  άλλοδόξους, πλανεμένους  κ.λπ.  δέν  έχουν  τά  πνευματικά  έν  Χριστω στοιχεία,   άλλά  μπορεί  νά  έχουν κάποια  καλά  ανθρώπινα  στοιχεία.  Όποιος  ζή  σωστά  τήν  ορθόδοξη  ζωή  έχει  ταπείνωση, αγάπη καί δίνεται ολόκληρος γιά τόν πλησίον, θυσιάζεται. Καί τήν άσκηση, τήν νηστεία, τήν αγρυπνία  πού  κάνει,   πάλι  τά  κάνει  άπό  αγάπη  προς  τόν  Θεό,   όχι  γιά  νά  νιώση  κάποια ευχαρίστηση.
Ό Χριστός ήρθε στόν κόσμο, γιά νά σταυρωθή άπό αγάπη γιά τό πλάσμα Του. Πρώτα σταυρώθηκε καί μετά αναστήθηκε. Είναι φθηνό νά ζητάη κανείς πνευματικές χαρές – άλλο άν ό Χριστός του δώση νά γευθή τήν ουράνια γλυκύτητα. Ένώ αυτοί πού ασχολούνται λ.χ. μέ  τις  ίνδουϊστικές  φιλοσοφίες,   μέ  τήν  γιόγκα  κ.λπ.,   μέ  όσα κάνουν,   αποβλέπουν  στο  νά φθάσουν  σέ  μιά  δήθεν  πνευματική  κατάσταση,   σέ  έκσταση,   νά  νιώσουν  μιά  ηδονή  ή  νά γίνουν ανώτεροι άπό τούς άλλους, χωρίς νά ένδιαφέρωνται γιά τούς άλλους.
Άς  υποθέσουμε  ότι ένας  ινδουιστής  βρίσκεται  σέ  μιά  ακροθαλασσιά  καί  κάνει αυτοσυγκέντρωση. Άν εκείνη τήν ώρα κινδυνεύη κάποιος στήν θάλασσα καί ζητάη βοήθεια, αυτός θά μείνη τελείως αδιάφορος, δέν θά κουνηθή άπό τήν θέση του, γιά νά μή στερηθή τήν ηδονή πού νιώθει. Ένώ, άν βρισκόταν εκεί ένας ορθόδοξος μοναχός καί έλεγε τήν ευχή, θά άφηνε τό κομποσχοίνι καί θά έπεφτε στήν θάλασσα, γιά νά τόν σώση.

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης