-Γέροντες της εποχής μας

Άγιος Παΐσιος: Μετάνοια αναγκαστική.

– Γέροντα,   ό  Αββάς  Ισαάκ  γράφει:  ­Πάσα  μετάνοια  γινομένη  άνευ  της  προαιρέσεως ούτε  χαράν  περιέχει,   ούτε  λογίζεται  αξία  ανταμοιβής.  Πώς  μπορεί  νά  μετανοή  κανείς χωρίς τήν προαίρεση του;

– Αναγκάζεται  νά  μετανοήση,   μιά  πού  ξέπεσε  στά  μάτια  των  άλλων,   άλλά  δέν  έχει ταπείνωση. Έτσι τό καταλαβαίνω.
– Δηλαδή υπάρχει μετάνοια χωρίς τήν προαίρεση μας;
-Ναί, είναι ή αναγκαστική μετάνοια. Σου ζητάω δηλαδή νά μέ συγχώρεσης γιά ένα κακό πού  σου  έκανα,   γιά  νά  γλυτώσω  άπό  τίς  συνέπειες,   άλλά  εσωτερικά  δέν  αλλάζω.  Ό διαβολεμένος  άνθρωπος  κάνει  δήθεν  ότι μετάνοιωσε  καί  πηγαίνει  μέ  πονηριά,   βάζει μετάνοιες  μέ προσποιητή  καλωσύνη,   γιά  νά  πλανέση  τούς  άλλους.  Άλλά  καί  τό  νά  πάη κανείς νά πή τίς αμαρτίες του στόν πνευματικό, γιατί φοβάται μήπως πάη στήν κόλαση, καί αυτό  δέν  είναι  μετάνοια.  Γιατί  δέν  είναι  ότι  μετανοεί  γιά  τίς  αμαρτίες  του, άλλά τό θέμα είναι  νά μήν  πάη  στήν  κόλαση!  Μετάνοια  πραγματική  είναι  πρώτα  νά  συναισθανθή  ό άνθρωπος  τό  σφάλμα  του,   νά  πονέση,   νά  ζητήση  συγχώρεση  άπό  τόν  Θεό  καί  μετά  νά έξομολογηθή.  Έτσι  θά  έρθη  ή  θεία  παρηγοριά.  Γι’  αυτό  πάντα  συνιστώ  μετάνοια  καί εξομολόγηση. Μόνον εξομολόγηση ποτέ δέν συνιστώ. Νά,   καί  όταν  γίνεται  ένας  σεισμός,   βλέπει  κανείς  ότι  όσοι  έχουν  καλή  προαίρεση συγκλονίζονται,   μετανοούν  καί  αλλάζουν  ζωή.  Οί  άλλοι,   οί  περισσότεροι,   έρχονται  προς στιγμήν  σέ  συναίσθηση,   μόλις  όμως  περάση  ό  κίνδυνος,   πάλι  γυρίζουν  στήν  παλιά  τους ζωή. Γι’ αυτό, όταν μου είπε κάποιος ότι στήν πόλη πού μένει έγινε δυνατός σεισμός, του είπα: Σας κούνησε δηλαδή γερά σας ξύπνησε όμως;. Μάς ξύπνησε, μάς ξύπνησε, μου λέει. Πάλι όμως θά κοιμηθήτε, του είπα.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης