-Άγιον Όρος -Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν...

Ελπιδοφόρα μηνύματα από το Άγιον Όρος

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

 

     Όλα σε τούτον τον μάταιον κόσμον θα παρέλθουν. Πανήγυρις είναι ο κόσμος, η ζωή, και ο καθένας εμπορεύεται με τον χρόνον της ζωής του την αιώνιο ζωή.

-*-

     Οι σημερινοί άνθρωποι προσέχουν τα εξωτερικά και αφήνουν την καρδιά να νοσή επικίνδυνα από εγωισμό, υπερηφάνεια και κενοδοξία!

-*-

     Κατ’ αρχάς η κατά Χριστόν ζωή έχει κόπους και πειρασμούς ποικίλους, συν τω χρόνω όμως μειούνται και αρχίζει η πνευματική παράκλησις…

-*-

     Τους σημερινούς ανθρώπους διέπει εγωισμός και ίδιον θέλημα.

-*-

     Ο Θεός παιδεύει σαν πατέρας για να μας απαλλάξη από υπερβολές και ελλείψεις.

-*-

 Ο ουράνιος Πατήρ μας παιδεύει όχι για να έλθουμε σε απόγνωσιν, αλλά για να μετανοήσουμε και διορθωθούμε.

-*-

     Με την υπομονή στα παθήματα κάμνουμε το θέλημα του Θεού. Όποιος υπομένει πειρασμό, σε οποιαδήποτε μορφή, επιθέτει φάρμακο στην ψυχή του.

-*-

      Από τον άνθρωπο ο Θεός θέλει να ιδεί προαίρεση αγαθή και βία (προσπάθεια φιλότιμη) στα μέτρα των δυνάμεών του, και όταν αυτά τα διαθέση με ταπείνωσι, τότε Αυτός αναλαμβάνει την τελείωσι του αγαθού έργου…

-*-

     Από την πείρα μου γνώρισα, ότι το να κυβερνά κανείς ψυχές είναι το δυσκολώτερο υπούργημα… Μέριμνες, κόποι, πειρασμοί, θλίψεις, αναστεναγμοί, φόβοι, ανησυχίες, προσευχή, ικεσίες δακρύβρεκτες, κατηχήσεις, παρακλήσεις, επιπλήξεις και άλλα χαρακτηρίζουν την ζωή του πνευματικού πατρός. Ο πνευματικός πατήρ υποφέρει τα πάνδεινα έως να μορφώση τον Χριστό μέσα στις ψυχές των πνευματικών παιδιών του, πράγμα που ερεθίζει αφάνταστα το διάβολο…

-*-

     Ηρώτησεν ο Αββάς Μωυσής τον Αββά Σιλουανό. Είναι δυνατόν εις τον άνθρωπον να βάνη αρχήν κάθε ημέραν; Και απεκρίθη ο Γέρων: «Εάν είναι εργάτης της αρετής, όχι μόνον κάθε ημέραν, αλλά και κάθε ώραν δύναται να βάνη αρχήν μετανοίας και κατά Θεόν προκοπής».

-*-

     Εις τον καιρόν του πειρασμού της ακηδείας, που ατονούν ο νους, η γλώσσα, τα δάκτυλα εις το κομποσχοίνι, παρακαλώ την αγάπη σου μη παραιτηθής. Κάμε ακόμη ολίγην προσπάθειαν να ιδή την προαίρεσίν σου ο Θεός να σε ενδυναμώση. Κάτι θέλει ακόμη από εσένα ο Θεός, και αφήνει την ώραν αυτήν του πειρασμού να το συνεισφέρης. Διότι γνωρίζει, και συ γνωρίζεις, ότι ημπορείς.

-*-

     Συμβαίνει από καιρού εις καιρόν, χωρίς αφορμήν ιδική σου, να συστέλλεται η χάρις, ωσάν ο Θεός να σου λέγει: «Καλά είναι όλα αυτά τα ιδικά σου, αλλά μη νομίσης ότι τα πάντα εξαρτώνται από εσένα. Όποτε κρίνω εγώ θα έρχωμαι και θα φεύγω, Να σε διδάξω τελείαν εκκοπήν του θελήματος και υπομονήν. Να μάθης καλά το μάθημα της ταπεινώσεως».

-*-

     Όθεν βίασε τον εαυτόν σου όσον ημπορείς εις την καθωρισμένην σου ώραν. Κάμε το χρέος σου, να έχης χρεώστην τον Θεόν. Και αν δεν λάβης αυτήν, ετοιμάζης τον εαυτόν σου δια την άλλην ή την παράλλην φοράν. Πάντως σύντομα ή αργότερα θα λάβης. Μάλιστα έχει συνήθειαν ο Θεός, όταν Αυτός αναβάλλει, να δίδη πολύ περισσότερα.

-*-

     Ετούτες τις έσχατες ημέρες όπου τα χνώτα του Αντιχρίστου μολύνουν γην και θάλασσαν και πάσαν πνοήν ζωής, ως δρόσον χάριτος αναψύχουσαν, ως αύραν Προφήτου Ηλιού αναρριπίζει ο Θεός την ενέργεια της νοεράς προσευχής εις τα στήθη, και την καρδίαν της Εκκλησίας. Ως αντίδοτον ψυχικής και σωματικής υγείας και σωτηρίας δια τις ημέρες που έρχονται και θα έλθουν.

-*-

     Το λοιπόν αδελφοί, «τον Χριστόν αεί αναπνέετε», έλεγεν ο έξαρχος των ασκητών μέγας Αντώνιος. Και ο Απόστολος των Εθνών συμβουλευτικά παρακαλεί και προστάζει όλους τους απανταχού Χριστιανούς όλων των καιρών: «αδιαλείπτως προσεύχεσθε».

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης