-Βίοι Αγίων

Οσία Ευλογία μήτηρ Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου.

Οσία Ευλογία· μήτηρ Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου

Η μνήμη αυτής τελείται τη IB’ Ιανουαρίου

  Οσία Ευλογία μήτηρ Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου

Απολυτίκιον

Ήχος πλ. α., Τον συνάναρχον Λόγον

 

Την ιθύνασαν τόκον αυτής προς θέωσιν

και υπ’ αυτού προς επάλξεις

οδηγηθείσαν σοφώς

σωτηρίους, Ευλογίαν, αναμέλψωμεν

Θεοδοσίου του σεπτού

την μητέρα και τροφόν

ασκήσεως εκμαγείον αναδειχθείσαν βοώντες·

Ημίν αρίστην δείξον δίοδον.

 

 

Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ’. , Τη Υπερμάχω

 

Θεοδοσίου την μητέρα την φιλόστοργον

και υποτύπωσιν μητέρων επαινέσωμεν

αρετών την διαλάμψασαν ταις ακτίσι

και φωτίσασαν χρηστότητι τα σύμπαντα,

Ευλογίαν την Οσίαν, ύμνοις πρέπουσιν

ανακράζοντες· Χαίροις, μήτερ φιλάρετε.

 

 

Μεγαλυνάριον

 

Χαίροις, νουθεσίαις σου ταις σοφαίς

η προς σωτηρίαν

Θεοδόσιον αληθώς

τον Κοινοβιάρχην

ιθύνασα, μητέρων

ενθέων, Ευλογία,

έμπνουν θησαύρισμα.

 

 

ποίημα

Δρος Χαραλάμπους Μ. Μπούσια

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης