-Γέροντες της εποχής μας -Προσευχές

Προσευχή όταν ταξιδεύουμε.

ταξίδι δρόμος
»Δέσποτα Κύριε, ό πολλάκις συμπλεύσας τοις αγίοις μαθηταίς καί Αποστόλοις σου συμπλεύσον καί ημίν τοις αναξίοις δούλοις σου, καί πάντα εναντίον άνεμον καταπράυνον, Κυβερνήτης σύ ημών γενόμενος καί τήν χάριν τήν σήν δωρούμενος πάσιν ήμίν, Κύριε, δόξα σοί.»

(»Γέροντες της εποχής μας»)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης