-Γέροντες της εποχής μας -Προσευχές

Προσευχή όταν πηγαίνουμε για ύπνο.

προσευχή
''Έν τή σκέπη των πτερύγων σου σκεπασθήσομαι και υπνώσω. ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας έπ’ έλπίδι κατώκησάς με.
Εις χείρας σου, Κύριε, παρατίθημι την ψυχήν καί τόσώμα μου. Αύτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον καί ζωήν τήν αιώνιον χάρισαί μοι. Αμήν.''

(''Γέροντες της εποχής μας'')

 

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης