-Γέροντες της εποχής μας

Άγιος Παΐσιος: Επικατάρατος ο ποιών τα έργα Κυρίου αμελώς

Παλιά, αν ένας ευλαβής ασχολείτο με την κατάστα­ση στον κόσμο, δεν πρέπει να ήταν καλά· ήταν για κλεί­σιμο στον Πύργο. Σήμερα αντίθετα, αν ένας ευλαβής δεν ενδιαφέρεται και δεν πονάει για την κατάσταση πού επι­κρατεί στον κόσμο, είναι για κλείσιμο στον Πύργο. Γιατί τότε αυτοί πού κυβερνούσαν είχαν Θεό μέσα τους, ενώ σήμερα πολλοί από αυτούς πού κυβερνούν δεν πιστεύ­ουν. Είναι πολλοί τώρα εκείνοι πού επιδιώκουν να τα διαλύσουν όλα, οικογένεια, νεολαία, Εκκλησία.

Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανήσυχη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί ή Πολιτεία τα βάζει με τον θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιους στον νόμο τού Θεού.

Είναι και μερικοί αδιάφοροι πού ούτε στον θεσμό της Εκκλησίας πιστεύουν ούτε Έθνος παραδέχονται και, για να έχουν το χουζούρι τους, λένε «ό Απόστολος Παύλος λέει να μην ενδιαφέρεσαι για τα πράγματα τού κόσμου», και έτσι αδιαφορούν! 'Αλλά ό Απόστολος Παύλος άλλο εννοούσε. Τότε τα ειδωλολατρικά έθνη είχαν εξουσία. Μερικοί ξέκοψαν από το κράτος και πί­στεψαν στον Χριστό. Έλεγε λοιπόν ό Απόστολος Παύλος σ' αυτούς «εσείς μην άσχολήσθε με τα πράγματα τού κό­σμου», για να ξεχωρίζουν από τον κόσμο, γιατί όλος ό κόσμος ήταν ειδωλολατρικός. Από την στιγμή όμως πού ανέλαβε την εξουσία ό Μέγας Κωνσταντίνος και επι­κράτησε ό Χριστιανισμός, δημιουργήθηκε σιγά-σιγά ή μεγάλη χριστιανική παράδοση με τις Εκκλησίες, τα μο­ναστήρια, την τέχνη, το τυπικό της λατρείας κ.λπ. Έχου­με λοιπόν ευθύνη να τα διατηρήσουμε όλα αυτά και να μην αφήσουμε τους εχθρούς της Εκκλησίας να τα δια­λύσουν. Έχω ακούσει και Πνευματικούς να λένε: «Εσείς μην άσχολήσθε μ' αυτά»! Αν είχαν μεγάλη αγιότητα και έφθαναν με την προσευχή σε τέτοια κατάσταση, πού να μην τους ενδιαφέρει τίποτε, να τους φιλούσα και τα πό­δια. Αλλά τώρα αδιαφορούν, γιατί θέλουν να τα έχουν καλά με όλους και να καλοπερνούν.

Ή αδιαφορία δεν επιτρέπεται ούτε στους κοσμικούς, πόσο μάλλον στους πνευματικούς ανθρώπους. Ένας άνθρωπος τίμιος, πνευματικός, δεν πρέπει να κάνη τίποτε με αδιαφορία.« Έπικατάρατος ό ποιών τα έργα Κυ­ρίου άμελώς», λέει ό Προφήτης Ιερεμίας.

(ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ B΄ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ)

 

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης