-Γέροντες της εποχής μας

Πνευματικός από κοντά.

Όπως κανείς φροντίζει ό οικογενειακός γιατρός νά βρίσκεται, όσο τό δυνατόν, κοντά του, έτσι πρέπει νά φροντίση καί ό πνευματικός νά βρίσκεται κοντά του. Ένας γιατρός, όταν είναι κοντά στόν άρρωστο, μπορεί νά τόν βοηθήση καλύτερα άπό καθηγητές πανεπιστημίου – έστω καί άν δέν έχη τόση πείρα -, γιατί μπορεί νά τόν παρακολουθή συστηματικά καί, άν χρειασθή, θά τόν στείλη στόν ειδικό γιατρό. Μου έκανε εντύπωση τό έξης, όταν ήμουν στο  Σανατόριο(Τό 1966 ό Γέροντας έκανε στό Σανατόριο εγχείρηση στους πνεύμονες, επειδή έπασχε άπό βρογχεκτασία.):  Πολλοί  πλούσιοι  πού  είχαν  φυματίωση  έμεναν  στο  σπίτι  τους  καί πήγαιναν εκεί καθηγητές πανεπιστημίου, γιά νά τούς κάνουν θεραπεία. Αποδείχθηκε όμως ότι ή θεραπεία δέν είχε κανένα άποτέλεσμα, γιατί δέν μπορούσαν νά τούς παρακολουθούν συστηματικά.  Γι’  αυτό  αναγκάσθηκαν  νά  δημιουργήσουν  στό  Σανατόριο  ξεχωριστά τμήματα, γιά νά νοσηλεύονται εκεί, ώστε νά παρακολουθούνται συστηματικά.
Θέλω  νά  πώ  ότι,   όπως  ό  γιατρός  άπό  κοντά  παρακολουθεί  τόν  άρρωστο,   όταν  του δίνη  κάποια  θεραπεία,   βλέπει  άν  τά  φάρμακα  πού  του  έδωσε  τόν  βοηθούν  ή  έχουν παρενέργειες  κ.λπ.,   καί  ανάλογα  αυξάνει  ή  ελαττώνει  τήν  δόση  καί,   άν  χρειασθή,   μπορεί ακόμη  καί  νά  άλλάξη  τήν  θεραπεία,   έτσι  καί  ό  πνευματικός  πρέπει  άπό  κοντά  νά παρακολουθή  τήν  ψυχή,   γιατί  κατά  καιρούς  παρουσιάζει  διάφορες  αλλαγές  καί αντιδράσεις,   τις  όποιες  άπό μακριά  δέν  μπορεί  νά  παρακολούθηση,   γιά  νά  τήν  βοηθήση αποτελεσματικά. Μιά φορά είχα πει σέ μιά ψυχή πού είχε έναν πειρασμό: Θά κάνης αυτό και  θά  δής  ότι  θά  τό  ξεπεράσης.  Πράγματι  μ’  άκουσε  καί  τό  ξεπέρασε.  Μετά  άπό  λίγο καιρό  είχε  έναν  τελείως  αντίθετο  πειρασμό,   τόν  αντιμετώπισε  μέ  τόν ίδιο τρόπο  καί ταλαιπωρήθηκε!  Μπορούσε  ή  ευλογημένη  νά  στείλη  έναν  άνθρωπο  ή  νά  γράψη  ένα
γράμμα, γιά νά μέ ρωτήση τί έπρεπε νά κάνη, άφού αντιμετώπιζε άλλη δυσκολία. Θά της έδινα άλλο φάρμακο, δηλαδή άλλη συμβουλή. Δυσκολεύτηκε νά μέ ρωτήση, επειδή ήμουν μακριά. Γι’ αυτό έγώ άπό μακριά  δέν συνηθίζω νά δίνω συμβουλές, άν δέν γνωρίζω καλά τόν ανθρωπο καί δέν έχω στενή επικοινωνία μαζί του.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης