-Γέροντες της εποχής μας

Άγιος Παΐσιος: Η παραπλάνηση των ανθρώπων

– Γέροντα, όταν έρθουν ό Προφήτης Ηλίας καί ό ‘Ενώχ, γιά νά κηρύξουν μετάνοια, ό κόσμος θά καταλάβη, γιά νά συνέλθη;
– Αυτοί  πού  θά  έχουν  καλή  διάθεση,   θά  καταλάβουν.  Αυτοί  πού  δέν  θά  έχουν  καλή διάθεση, δέν θά καταλάβουν καί θά πλανηθούν. Ό Χριστός μας προειδοποίησε ότι πρέπει νά προσέχουμε πολύ, γιατί ­έγερθήσονται ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφήται καί δώσουσι σημεία καί τέρατα προς τό αποπλανάν, ει δυνατόν, καί τους εκλεκτούς.
Είναι  μερικοί  πού  κάτι  πλανεμένους  τούς  περνούν  γιά  προφήτες.  Πριν  άπό  μερικά χρόνια ένας Προτεστάντης γύριζε συνέχεια μέ μιά βαλίτσα πέτσινη πού είχε μια επιγραφή γραμμένη  στα  αγγλικά:  Είμαι  ό  Προφήτης  Ηλίας!.  Φορούσε  ένα  πουκάμισο  μέ  κοντά μανίκια, είχε καί μιά Αγία Γραφή στά αγγλικά καί έλεγε ότι κατέβηκε άπό τόν ουρανό! Όταν τόν ρώτησαν τί πιστεύει καί σέ ποιά θρησκεία ανήκει, είπε: Έ, τώρα αυτά είναι χαμένα.
Δέν  υπήρχαν  τότε  θρησκείες!.  Κατάλαβες;  Αφού  όλοι,   Καθολικοί,   Προτεστάντες, Πεντηκοστιανοί, όλες οι αιρέσεις καί όλες οί παραφυάδες τών αιρέσεων είναι γι’ αυτόν τό ίδιο. Άπό εκεί δέν καταλαβαίνει κανείς τί γίνεται; Πόσα γράμματα μου έχει στείλει! Έγραφε διάφορα  χωρία  άπό  τήν  Αγία Γραφή καί  είχε  όλο προτεσταντικές  θέσεις.  ‘Έστελνε  καί  σέ διαφόρους πότε άπό τήν Αγγλία πότε άπό άλλου ένα σωρό γράμματα. Κάποιοι πίστεψαν αυτά  πού  έγραφε  καί  ήθελαν  νά  δημοσιεύσουν  σέ  ένα  περιοδικό  ότι  ήρθε  ό  Προφήτης Ηλίας. Μά,   είστε  καλά;  τί  πάτε  νά  κάνετε;,   τούς  είπα.  Ό  κόσμος  ό  καημένος  είναι ζαλισμένος!
Άμαρτάνει κανείς, καί μόνον όταν άκούη όσα λένε οί πλανεμένοι. Είναι μερικοί πού λένε: Άμα πιστέψης ότι  θά  γίνη  έτσι,   θά  γίνη.  Αυτό  είναι  πίστη  στον  εαυτό  τους,   αλλά πίσω  άπό  τόν  εαυτό  τους  είναι  τό  ταγκαλάκι.  Κάνουν  θεό  τόν  εαυτό  τους καί απογυμνώνονται άπό τήν θεία Χάρη. Μέ κάτι τέτοιες θεωρίες κοιτάζουν νά ξεγελάσουν τόν κόσμο.  Ένας  σαρανταπεντάρης  παρουσιαζόταν  ώς απόφοιτος  τής  Σχολής  τής  Χάλκης  καί έλεγε διάφορες ίνδουϊστικές φιλοσοφίες. Έσύ, του λέω, κάνεις κακό καί στον εαυτό σου καί  στον  κόσμο,   όταν  λες  τις  εξευγενισμένες  βλακείες  τών  Ινδών  καί  συγχρόνως παρουσιάζεσαι ότι τελείωσες τήν Σχολή τής Χάλκης. Πρόσεξε, θά δαιμονισθής.
– Γέροντα,   γιατί  οί  διάφορες  παραθρησκείες  στην  Ελλάδα  επιδιώκουν  νά παρουσιάζονται ώς σωματεία κ.λπ. και δέν λένε ότι είναι θρησκείες;
– Τό  κάνουν  παραπλανητικά.  Καί  βλέπεις,   ένώ  ό  Άγιος  Κωνσταντίνος  κατήργησε  τήν
ειδωλολατρία  καί  καθιέρωσε  ώς  επίσημη  θρησκεία  όλης τής  αυτοκρατορίας  τόν Χριστιανισμό, σήμερα πάνε  νά φέρουν πάλι  τήν ειδωλολατρία.  Επιτρέπουν  νά  φτιάχνουν
τζαμιά, νά έχουν οί γκουρούδες τά δικά τους μοναστήρια, νά κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, νά γίνωνται διάφορα κέντρα προσηλυτισμού, οί μασόνοι νά δρουν ελεύθερα, οί ίεχωβάδες τό ίδιο…  Βάλλεται  ή  Όρθοδοξία  μέ  ένα  σωρό  θεωρίες.  Άλλά  δέν  θά  σταθούν  αυτά  θά σωριασθούν. Οί ταλαίπωροι άνθρωποι παρασύρονται, γιατί έχουν άπομακρυνθή άπό τόν Θεό καί έχουν φθάσει σέ σκότιση! Μού είπαν δυό νέοι ότι πήγαν στήν Χεβρών γιά προσκύνημα καί τούς έβαλαν τό σκουφάκι τό εβραϊκό, γιά νά προσκυνήσουν τούς τάφους τού ‘Αβραάμ. Τί νά  τό  κάνης  τό  προσκύνημα,   αφού  έβαλες  αυτό  πού  χρησιμοποιούν  οί  Εβραίοι  στήν λατρεία τους;

Τί  νά  πής;  Μεγάλη  σύγχυση!  Στο  Παρίσι  έξω  άπό  μιά  Ρωμαιοκαθολική  Εκκλησία έγραφε:  Διδάσκεται  ή  εξάσκηση  τής  ευχής  μέ  τήν  μέθοδο  τής  γιόγκα.  Πού  έφθασαν!
Αρχίζουν ύστερα τά ψυχολογικά προβλήματα καί παλαβώνουν. Δέν ξέρουν τί ζητούν μετά.
Μερικοί  Ρωμαιοκαθολικοί, Προτεστάντες  κ.λπ. μαθαίνουν ότι, άμα βαπτισθή κανείς  στήν
Όρθόδοξη  Εκκλησία,   αλλάζει,   αναγεννιέται,   καί  νομίζουν  πώς,   άν  βαπτισθούν,   θά  τούς
φύγουν  τά  ψυχολογικά  τους  προβλήματα.  Είπα  γιά  κάποιον  Προτεστάντη  πού  ήθελε  νά γίνη Όρθόδοξος: Κοιτάξτε, μήν τόν βαπτίζετε αυτόν. Αυτός δέν είναι γιά βάπτισμα. Όχι,
μού λένε, άμα βαπτισθή, θά βοηθηθή. Μά δέν είναι γιά βάπτισμα. Δέν καταλαβαίνετε;.
Δέν άκουσαν, τόν πήραν, τόν πήγαν στήν θάλασσα, τόν βάπτισαν! Έρχεται μετά άπό δύο-
τρείς  μέρες  καί  μού  λέει:  Έγώ  βαπτίσθηκα,   άλλά  τό  Βάπτισμα  δέν  μού  έλυσε  τά ψυχολογικά  προβλήματα.  Καλά,   γιά  νά  σου  φύγουν  τά  ψυχολογικά  προβλήματα βαπτίσθηκες; του λέω. Κοίταξε άν αισθανόσουν τήν ανάγκη του Βαπτίσματος, άν καταλά-
βαινες  τήν  αξία  του  καί  πήγαινες  γι’  αυτό  τό  μεγαλείο,   τότε  θά σου έφευγαν καί  εκείνα. ‘Αλλά  όταν  πήγες  νά  βαπτισθής,   γιά  νά σου φύγουν τά ψυχολογικά προβλήματα, πώς νά σου φύγουν; θά φύγουν μέ μαγικό τρόπο;.
Μπερδεύουν τήν  μαγεία  μέ  τό θαύμα. Δέν  μπορούν νά ξεχωρίσουν τόν  χρυσό άπό τόν  μπρούντζο.  Καί  βλέπεις,   ένας  Προτεστάντης  λ.χ.  μπορεί  νά  βαπτισθή  Όρθόδοξος, ύστερα νά γίνη Ρωμαιοκαθολικός, μετά νά πή δέν αναπαύτηκα καί νά γυρίση πάλι στους
Προτεστάντες ή πάλι στους Όρθοδόξους. Κάποιος Καθολικός βαπτίσθηκε Όρθόδοξος, έγινε μοναχός καί έζησε εννιά χρόνια σ’ ένα μοναστήρι. Έρχεται λοιπόν μιά μέρα στο Καλύβι καί μού λέει: Έγώ δέν έζησα τήν κοσμική ζωή σάν Όρθόδοξος καί θέλω νά πάω στον κόσμο νά παντρευτώ!  ‘Ακούς  κουβέντα;  Νά  του  λές  έν  τω μεταξύ  πόσο  βαρύ  είναι  αυτό  πού σκέφτεται καί νά λέη: Γιατί είναι βαρύ; Δέν μπορώ νά τό καταλάβω.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης