-Γέροντες της εποχής μας

Άγιος Παΐσιος: Επιστροφή στην Ορθοδοξία

Ό σημερινός παράξενος κόσμος στά παράξενα αναπαύεται, όχι στά σωστά. Τήν Ινδία, πού είναι στήν άλλη άκρη τής γης, τήν ξέρουν άπό τήν μαγεία της καί πηγαίνουν. Τό Άγιον Όρος,   πού  είναι  στήν  πατρίδα  τους,   πολύ  κοντά  τους,   μέ  τήν  αληθινή  μυστική  έν  Χριστώ ζωή,   τό  αγνοούν!  Ένας  φοιτητής  μου  είπε  ότι  πήγε  στήν  Ινδία  καί  έμεινε  εκεί  τριάμισι χρόνια.  Έψαχνε  νά  βρή  τήν  αλήθεια  σχετικά  μέ  τις  θρησκείες.  Τελικά  του  είπε  κάποιος ίνδός: Τί ήρθες έδώ; Αυτό πού ζητάς υπάρχει στήν Όρθοδοξία. Εκεί είναι τό φώς. Νά πάς στό Αγιον Όρος καί θά βρής αυτό πού ζητάς. Έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα καί ήρθε στο
Άγιον Ορος.
– Γέροντα,   όταν ένας Όρθόδοξος πάη μέ  τούς Ινδουιστές κ.λπ., άν μετανοιώση μετά, γίνεται πάλι δεκτός στήν Όρθόδοξη Εκκλησία;

– Αυτός  χρειάζεται  μετάνοια  μεγάλη  καί  μύρωμα.  Άν  θελήση  νά  έπιστρέψη  στήν Όρθοδοξία καί νά γίνη πάλι μέλος τής Εκκλησίας, κανονικά πρέπει πρώτα νά βεβαίωση μέ λίβελλο ότι  αποκηρύττει  τις  κακοδοξίες  τους  καί  ομολογεί  τήν  όρθόδοξη  πίστη  καί ύστερα νά τού διάβαση ό ιερεύς τις ευχές γιά τόν επιστρέφοντα στήν αληθινή πίστη καί νά τόν χρίση μέ τό Άγιο Μύρο.
Βλέπω μερικά  νέα  παιδιά, Ελληνόπουλα,   χωρίς  νά  έχουν  διαβάσει  ούτε  μιά γραμμή άπό τό Ευαγγέλιο, πάνε καί διαβάζουν Βραχμανισμό, Βουδδισμό, τό Κοράνι κ.λπ., πάνε καί στους  Ινδούς.  Ύστερα  δέν  αναπαύονται  καί  επιστρέφουν  στήν  Όρθοδοξία,   άλλά  έχουν μαζέψει  ένα  σωρό  μικρόβια.  Παθαίνουν  ζημιά  καί  είναι  δύσκολο  νά  βρουν  μετά  τήν αλήθεια. Πρέπει πρώτα κανείς νά γνωρίση τήν Όρθοδοξία, καί ύστερα, άμα δέν τού άρέση, φεύγει.  Άς  τήν  γνωρίση σωστά,   καί  μετά  άς  κάνη σύγκριση  μέ  τις  διάφορες  θεωρίες  πού ακούει. Γιατί, άν γνωρίση τήν Όρθοδοξία, μπορεί νά ξεχωρίση τό μπακίρι άπό τόν χρυσό ή νά καταλάβη τόν χρυσό πόσων καρατιών είναι. Δέν ξεγελιέται εύκολα, γιά νά περάση όσα γυαλίζουν γιά χρυσάφι.
Πάντως έχω προσέξει ότι μόνον εγωιστής άνθρωπος φεύγει άπό τήν Όρθοδοξία, όταν  τήν γνωρίση ένας ταπεινός ποτέ δέν φεύγει.

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης