-Γέροντες της εποχής μας

Οι καλοί λογισμοί φέρνουν την πνευματική υγεία

– Γέροντα, ποια είναι τά χαρακτηριστικά τού αδύνατου λογισμού;
– Τί εννοείς; Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
– Είχατε πει, το να βάλη κανείς αριστερό λογισμό, να παρεξήγηση μια συμπεριφορά…
– Καί το είπα αδύνατο λογισμό αυτό;
– Θυμήθηκα εκείνον πού ήθελε να μείνη κοντά σας ως υποτακτικός καί του είπατε: Δέν
σέ κρατώ, γιατί έχεις αδύνατο λογισμό.
– Όχι, δέν το είπα έτσι. Δέν σέ παίρνω, του είπα, για υποτακτικό, γιατί δέν έχεις υγεία πνευματική. Τί θά πή υγεία πνευματική;, μέ ρωτάει. Δέν έχεις καλούς λογισμούς, του λέω. Σάν  άνθρωπος  θά  έχω  τά  κουσούρια  μου,   καί  σάν  καλόγερος  τόσα  χρόνια  θά  έχω  καί μερικές αρετές. Αν δέν έχης καλό λογισμό, θά βλάπτεσαι καί από τά κουσούρια μου καί από τις αρετές μου. Γιά ένα μικρό παιδί μπορεί νά πή κανείς ότι έχει αδύνατο λογισμό, γιατί είναι ακόμη ανώριμο, όχι όμως γιά έναν μεγάλο.
– Όλοι οί μεγάλοι, Γέροντα, είναι ώριμοι;
– Μερικοί άπό το κεφάλι τους δέν ωριμάζουν. Άλλο, αν δέν τους κόβη. Όταν κάποιος δέν κινήται απλά, ό λογισμός του πηγαίνει στο κακό καί όλα τά παίρνει στραβά. Αυτός δέν έχει υγεία πνευματική καί δέν βοηθιέται ούτε άπό το καλό βασανίζεται καί μέ το καλό.
– Αν δούμε, Γέροντα, μιά αταξία, συμφέρει νά ψάξουμε νά βρούμε ποιος την έκανε;
– Ψάξε πρώτα νά δής μήπως την έκανες έσύ. Αυτό είναι πιο καλό!
– Όταν όμως, Γέροντα, μου δίνουν αφορμές οί άλλοι;
– Έσύ  πόσες  αφορμές  έδωσες;  Αν  το  σκεφθής  αυτό,   θά  καταλάβης  ότι  κάνεις  λάθος αντιμετωπίζοντας έτσι τά πράγματα.
– Καί  όταν  λέμε: αυτό  μάλλον θά το έκανε  ή  τάδε αδελφή,   είναι  καί  αυτό  αριστερός λογισμός;
– Είσαι σίγουρη πώς το έκανε αυτή ή αδελφή;
– Όχι, αλλά επειδή καί άλλη φορά έκανε κάτι ανάλογο.
– Πάλι  αριστερός  λογισμός  είναι,   αφού  δεν  είσαι  σίγουρη.  Ύστερα,   ακόμη  και  αν  τό έκανε αύτη ή αδελφή, ποιος ξέρει πώς και γιατί τό έκανε.
– Όταν όμως, Γέροντα, βλέπω λ.χ. ότι μια αδελφή έχει κάποιο πάθος;
– Γερόντισσα είσαι; Ή Γερόντισσα φέρει ευθύνη, γι’ αυτό πρέπει να έξετάζη τα πάθη σας. Έσείς όμως γιατί να εξετάζετε τά πάθη της άλλης; Ακόμη δέν έχετε μάθει να κάνετε δουλειά στον εαυτό σας. Αν θέλετε νά κάνετε δουλειά στον εαυτό σας, νά μήν εξετάζετε τί κάνουν οι άλλοι γύρω σας,   άλλα  νά  φέρνετε καλούς λογισμούς  και  για  τά καλά και  για  τά άσχημα πού βλέπετε στους άλλους. Άσχετα με τί σκοπό κάνει κάτι ό άλλος, εσείς βάλτε έναν καλό λογισμό. Ό καλός λογισμός  έχει  μέσα  αγάπη,   αφοπλίζει  τόν  άλλον και τόν κάνει  νά σου φερθή καλά. Θυμάστε εκείνες τις καλόγριες πού πέρασαν τόν ληστή γιά άββα;  Όταν αποκαλύφθηκε, νόμιζαν ότι κάνει τόν δια Χριστόν σαλό και παριστάνει τόν ληστή και άλλο τόσο τόν είχαν σέ ευλάβεια. Τελικά έσωσαν και αυτόν καί τους συντρόφους του.
– Όταν, Γέροντα, μια αδελφή μου λέη κάποιο ψέμα…
– Καί άν αναγκάσθηκε εξ αιτίας σου νά πή ένα ψέμα ή αν ξέχασε, καί αυτό πού σου είπε δέν είναι ψέμα; Ζητάει λ.χ. ή άρχοντάρισσα από την μαγείρισσα σαλάτα και εκείνη της λέει δεν έχω, ενώ ή άρχοντάρισσα ξέρει ότι έχει. Άν ή άρχοντάρισσα δεν έχη καλούς λογισμούς, θά πη: ψέματα μου λέει. Άν όμως έχη καλούς λογισμούς, θά πη: ή καημένη, ξέχασε ότι είχε σαλάτα, γιατί  είχε  πολλή  δουλειά,   ή  την  κράτησε  γιά  κάποια  άλλη  περίπτωση.  Δεν  έχεις πνευματική υγεία, γι’ αυτό σκέφτεσαι έτσι. Άν είχες πνευματική υγεία, θά έβλεπες και τά ακάθαρτα καθαρά. Όπως θά  έβλεπες  τά  φρούτα,   έτσι  θά  έβλεπες και  τήν κοπριά,   γιατί  ή κοπριά βοήθησε νά γίνουν τά φρούτα.
Όποιος  έχει  καλούς  λογισμούς,   έχει  πνευματική  υγεία  και  το  κακό  το  μετατρέπει  σε  καλό.
Θυμάμαι  στην  Κατοχή,   όσα  παιδιά  είχαν  γερό  οργανισμό,   έτρωγαν  μέ  όρεξη  ένα  κομμάτι μπομπότα καί  ήταν  όλο  υγεία.  Ένω  κάτι  πλουσιόπαιδα,   παρόλο  πού  έτρωγαν  ψωμί  μέ βούτυρο, επειδή δέν είχαν γερό οργανισμό, ήταν φιλάσθενα. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Ένας, άν  έχη  καλούς  λογισμούς,   καί  νά  τον  χτυπήσης  άδικα,   θά  πη:  Το  επέτρεψε  ό  Θεός,   γιά  νά εξοφλήσω  παλιά  μου  σφάλματα,   δόξα  τω  Θεώ!.  Ένω  ένας  άλλος  πού  δέν  έχει  καλούς λογισμούς,   καί  νά  πάς  νά  τον  χαϊδέψης,   θά  νομίζη  πώς  πάς  νά  τον  χτυπήσης.  Πάρτε παράδειγμα άπό  έναν  μεθυσμένο. Άν είναι κακός, τά σπάζει όλα επάνω στο μεθύσι. Άν είναι καλός,   ή  θά  κλαίη  ή θά  συγχωράη.  Ένας μεθυσμένος έλεγε: Χαρίζω  άπό  έναν  κουβά  λίρες  σε όποιον μέ φθονεί!

 

(ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ – ΛΟΓΟΙ Γ’ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ)

About the author

Χαράλαμπος Τσαβδαρίδης