Αι Δημήτρη, θα με προσέχεις όταν θα μεγαλώνω;

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης

ὁ φιλοικτίρμων  οὖτος καὶ σωσίπατρις Δημήτριος, διὰ τῶν πυλῶν καὶ τῶν τειχέων διοδεύων (...) τῆς πόλεως τὴν σωτηρίαν ἀπεργαζόμενος”  

του διάβαζε η μητέρα τα βράδια τη συλλογή των θαυμάτων του πολιούχου, κι εκείνος ένιωθε ότι θα τον δει να καβαλά το άλογο και να τριγυρνά στην πόλη γαλαζώνοντας τον ουρανό της. Αγρυπνούσε, λοιπόν, κάθε Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κυριακή προσευχή-Lord’s prayer in greek: »Πάτερ ημών» Christian Orthodox.

Προσευχή όταν ταξιδεύουμε.

ταξίδι δρόμος
»Δέσποτα Κύριε, ό πολλάκις συμπλεύσας τοις αγίοις μαθηταίς καί Αποστόλοις σου συμπλεύσον καί ημίν τοις αναξίοις δούλοις σου, καί πάντα εναντίον άνεμον Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Προσευχή όταν πηγαίνουμε για ύπνο.

προσευχή
»Έν τή σκέπη των πτερύγων σου σκεπασθήσομαι και υπνώσω. ότι σύ, Κύριε, κατά μόνας έπ’ έλπίδι κατώκησάς με.
Εις χείρας σου, Κύριε, παρατίθημι την ψυχήν καί τό Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Ετικέτες: . Leave a Comment »

Προσευχή όταν ανάβουμε το κανδήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας.

κανδήλι

»Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσθω μοί τό Σώμα σου τό άγιον, εύσπλαγχνε Κύριε, καί τό τίμιον Αίμα, καί νόσων πολυτρόπων άλεξιτήριον.
Τού δείπνου σου τού μυστικού, σήμερον Υιέ Θεού, κοινωνόν μέ παράλαβε. ού μή γάρ τοις έχθροίς σου τό μυστήριον ειπω, ού φίλημα σοί δώσω καθάπερ ό Ιούδας άλλ’ ώς ό Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Ετικέτες: , , . Leave a Comment »

Προσευχή όταν πίνουμε Αγιασμό.

Αγιασμός
»Κύριε, ποίησον αύτό και δι’ έμέ «Αφθαρσίας πηγήν, άγιασμού δώρον, αμαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων αλεξιτήριον, δαίμοσιν όλέθριον, ταίς Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Ετικέτες: , . Leave a Comment »

Προσευχή όταν θυμιάζουμε στο σπίτι.

θυμιατό

»Κατευθυνθήτω ή προσευχή μου ώς θυμίαμα ενώπιόν σου έπαρσις τών χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου, Κύριε.
Θυμίαμα Σοι προσφέρομεν, Χριστέ ό Θέος ήμών, είς Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Αναρτήθηκε στις ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ. Ετικέτες: . Leave a Comment »